Elisha Brodsky
elisha_brodsky-photography-banner6.jpg

Alice

Alice

 

 
 

Photography: Elisha Brodsky
Makeup & Hair: Lea Seror
Models: Yehudi Agranovsky, Raviv Kremer, Dar Bon & Tamara Khechikashvili